“ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිත තිබේ – වරාය මෙහෙයුම් කටයුතුවලට බාධාවක් නෑ”

වරාය ඉන්ධන ගබඩාවේ ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සංචිතයක් පවත්වාගෙන යන බවත්, පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් වරායේ ක්‍රියාකාරීත්වයට කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය ප්‍රසන්ත […]

Why Smart Container?

Supply chain requirements have changed in recent years. Today, to satisfy higher demands, better track the movement of cargo and respond to issues, supply chain stakeholders […]

මගේ ඉලක්කය වරාය ආදායම ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා ඉහළ නැංවීමයි. – වත්මන් වරාය සභාපති ආචාර්ය ප්‍රශාන්ත ජයමාන්න

කොළඹ වරායේ ධාරිතාව 100%කින් වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. වරායේ ජීව ගුණය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඇති සරල ක්‍රමයක් නම්, “වරායක් යනු […]