බහලු නෞකාවේ ගින්න පාලනය කෙරේ

මෙම පුවත් යාවත්කාලීන කර ඇත හදිසි තත්වය පරික්ෂා කිරීම සඳහා ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍යය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා අද අලුයම දෙකට පමණ කොළඹ වරායට පැමිණියේය. ඉන්දියාවේ […]

කොවිඩ්-19 වැළඳුනු රෝගීන් සඳහා කොළඹ වරායෙන් ඇඳන් දහසක්

කොවිඩ්-19 රෝගය වැළඳීම නිසා මේවන ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා අංග සම්පූර්ණ ඇඳන් දහසක් තැනීම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ඉංජිනේරු කොට්ඨාශයේ වෑද්දුම් අංශයේ සේවක […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ බහලු මෙහෙයුම් පර්යන්ත කළමණාකරණ මෘදුකාංග පද්ධතිය (TMS) N4 දක්වා උසස් කෙරේ

දැනට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජය බහලු පර්යන්තය සිය බහලු මෙහෙයවීම සඳහා යොදාගත් Navis sparcs සහExpress මෘදුකාංග පද්ධතියේ වැඩි දියුණු කළ N4 පද්ධතියට මාරුවීම (upgration) ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ දී සිදු කර […]