වරාය අධිකාරිය සිංහල-දෙමළ නව අවුරුදු උදාව සමරයි

සිංහල හින්දු නව අවුරුදු උදාව සමරමින් සම්ප‍්‍රදානුකූලව පැවැත්වෙන තේ පැන් සංග‍්‍රහය ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මැතිතුමන්ගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් ලේකම් කාර්යාල පරිශ‍්‍රයේදී අද දින […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ “තීර්ථ” සඟරාව එළිදැක්වේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නිල පුවත්පත වන, ‘තීර්ථ’ පුවත්පත සඟරාවක් ලෙස මුද්‍රණය කොට එළිදැක්වීම පසුගියදා සිදුවි ය. එහි පළමු පිටපත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ආරක්‍ෂක නිලයන් ඇගැයේ

ආරක්‍ෂක කොට්ඨාශය යටතේ වසර 25ට වැඩි සේවා කාලයක් සපුරා ඇති ආරක්‍ෂක නිලයක් වෙත ඇගැයුම් නිල තනතුරු ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා සිදුවි ය. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගරු […]

ආරක්‍ෂක කළමණාකරණය පිළිබඳ සේවාස්ථ පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථක ලෙසින් නිමවේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ආරක්‍ෂක කොට්ඨාශයේ විධායක නිලයන් සඳහා පවත්වන ලද වරාය ආරක්‍ෂක කළමණාකරණය පිළිබඳ සේවාවස්ථ පුහුණු පාඨමාලාව සාර්ථක ලෙසින් නිමාවට පත්විය. කොළඹ 02, පැරණි බේරේ […]