කොළඹ වරායේ ITT තදබදයට පිළියම්

කොළඹ වරායේ පර්යන්ත අතර සිදු කෙරෙන “අන්තර් පර්යන්ත බහලු හුවමාරුව” හෙවත් Inter Terminal Trucking (ITT) ප්‍රවාහනය අතරතුර පැවැති තදබදය අවම කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. ජාතික මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනයට […]