ප්‍රභාත් ජේ. මලවිගේ මහතා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අභිනව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයා ලෙසට පත්කෙරේ

වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා ගරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා නව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයකු අද දින (29/05/2023) පත් කරන ලදී. […]

ත්‍රිකුණාමලය වරායේ රාත්‍රි මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි

 ලෝකයේ ස්වාභාවික වරායන් අතරින් පස්වන විශාලතම වරාය ත්‍රිකුණාමල වරාය වේ .ඉතිහාස ගත තොරතුරු වලට අනුව පුරාණ “ගෝකන්න” ලෙසින් හැඳින් වූයේ ත්‍රිකුණාමලය වරාය ලෙස බව හඳුනාගෙන ඇත. […]