ප්‍රභාත් ජේ. මලවිගේ මහතා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ අභිනව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයා ලෙසට පත්කෙරේ

වරාය, නාවික හා ගුවන්සේවා ගරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා නව කළමණාකාර අධ්‍යක්‍ෂවරයකු අද දින (29/05/2023) පත් කරන ලදී. […]