වරාය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය තහවුරු කරන්න. – ජනපති පවසයි.

නවීන තාක්ෂණය ඔස්සේ කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදෙමින් වරාය මෙහෙයුම් සහ සේවා පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරයේ විශ්වාසය ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය කටයුතු කළ යුතු බව අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ […]