ගුදම් පහසුකම් බහලූම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගනියි

ගුදම් පහසුකම් බහලූම් අංගන වරාය සැපයුම් පහසුකම් බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතා 2020.08.21 දින සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම සිදු […]

සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත ක‍්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 41 වැනි සංවත්සරය සමරයි

කෝවිඞ් -19 ව්‍යවසන තත්ත්වය දරුණුතම අවදියේදී ත්, කලාපීය වරායයන් අභිබවා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අඛණ්ඩව සේවා පවත්වා ගෙන යාමට හැකිවීම සියලූ දෙනා ලත් ජයග‍්‍රහණයක් ශ‍්‍රී ලංකා […]