“බෙයිජිං බි‍්‍රජ් නෞකාව” කොළඹ වරායට පැමිණෙ යි.

AGL නෞකා ජාලයට අයත් ‘‘බෙයිජිං බි‍්‍රජ්’’ (MV Beijing Bridge) නෞකාව පසුගියදා (2019.02.13) කොළඹ වරාය වෙත සිය ප‍්‍රථම ආගමනය සිදු කළා ය. එය, කොළඹ වරායේ ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් JCT පර්යන්තය වෙත පැමිණෙන ලදී. නෞකාවේ…

MV Beijing Bridge Makes Maiden Call at the…

MV Beijing Bridge under its AGI Service made the maiden call at the Port of Colombo’s Sri Lanka Ports Authority (SLPA)  controlled  Jaya Container Terminal (JCT) on 13th February 2019. In order to mark the…

Final draft of National Policy for Maritime and…

To understand the importance of a national policy for the alignment of maritime and logistics sectors to reap the benefits towards the development of Sri Lanka, the final draft of the National Policy for Maritime…