වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා තුන් අවුරුදු සංවර්ධන සැළැස්මක් හඳුන්වා දෙයි

වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති ආචාර්ය පරාක‍්‍රම දිසානායක මහතාගේ හා වත්මන් කළමණාකාරිත්වයේ මඟපෙන්වීම මත ශ‍්‍රී […]

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා පත්වෙයි

සමුද්‍රීය නාවික වෙළඳ ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය වේදියෙකු වන ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස 2017 ජුනි මස 01 වන දින සිට පත්වීය. […]