ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම්වල විශිෂ්ඨ වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම් වල (Transshipment) කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2018 වර්ෂයේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම්වල 23.3% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර, 2017 වර්ෂයට සාපේක‍ෂව එය සුවිශේෂී වර්ධනයකි. 2018 වසරේ පළමු මාස නවය තුළ ජයබහලූ පර්යන්තය මෙහෙයවන ලද ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ ප්‍රමාණය අඩි විස්ස සම ඒකක 1,445,424 කි. (TEUs) එය 2017 වර්ෂයේ පළමු මාස නවය තුළ අඩි විස්ස සම ඒකක 1,172,542 (TEUs) කි.

මේ අතර කොළඹ වරායේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම්වල 19.4% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2017 වර්ෂයේ අදාල කාල සීමාව තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ 3,522,521 (TEUs) මෙහෙයවා තිබු අතර 2018 වර්ෂයේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ 4,206,630 (TEUs) මෙහෙයවා තිබේ.

2018 වර්ෂය අවසාන වන විට කොළඹ වරාය බහලූ මෙහෙයුම් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂි සංධිස්ථානයකට එළඹෙමින් සියලූ බහලූ පර්යන්තයන්ගේ සුසංයෝගී දායකත්වයෙන් බහලූ මෙහෙයුම් මිලියන 7 සීමාව ඉක්මවීමට ද අපේක‍ෂිතය. වරාය හා නාවික ගරු අමාත්යම මහින්ද සමරසිංහ මහතා විසින් කොළඹ වරාය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ JCT, SAGT, CICT යන පර්යන්ත ත්‍රිත්වය සාමුහිකව කටයුතු කරනු ලබන අතර, කොළඹ වරාය අන්තර්ජාතික වශයෙන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සියලූම පාර්ශවකරුවන් සහ සංවිධානයන් සමග නව නැව් සේවාවන් ආකර්ශණය කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සහ කොළඹ වරායේ මේ හා සුවිසල් ජයග්‍රහණයෙහිලා වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍යය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමාගේ විශිෂ්ඨ නායකත්වයත්, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතාගේ නිසි මගපෙන්වීම හා කළමණාකාරීත්වයත්, වරාය මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ සියලූම පාර්ශවයන්ගේ හා පාර්ශවකරුවන්ගේ යහපත් දායකත්වය හා සමස්ථ වරාය සේවක මහත්ම මහත්මීන් අතර පැවති සහ සම්බන්ධතාවය ප්‍රශස්ත ලෙස වර්ධනය වී තිබීම ද තුළින් මෙවන් වර්ධනයක් ලඟා කර වීමට හේතු වී තිබේ.

කොළඹ වරාය බහලූ මෙහෙයුම් ඉතිහාසයේ සන්ධිස්ථානයකට එළැඹෙමින් බහලූ මෙහෙයුම් මිලියන 6.2 සීමාව ඉක්මවීමට ද 2017 වසරේ දී හැකිවිය.

ගරු අමාත්‍යය මහින්ද සමරසිංහ මහතා වරාය හා නාවික අමාත්‍යය ධුරයේ වැඩ භාරගැනීමෙන් අනතුරුව තුන් අවුරුදු සංවර්ධන සැළැස්මක් සකස් කර ඇති අතර, ඒ මගින් ඉදිරි කාලය තුළදී සංවර්ධන කටයුතු වඩාත් වේගවත්ව ඉදිරියට ගෙන යාමටත්, බහලූ මෙහෙයුම් තවදුරටත් ඉහළ නංවමින් කොළඹ වරාය ආසියාවේ කේන්ද්‍රීය වරායක් බවට පත් කිරීමටත් අපේක‍ෂිතය.

Alphaliner වාර්තාවලට අනුව, කොළඹ වරාය 2018 පළමු අර්ධය තුළ ලෝකයේ ප්‍රධාන බහලූ මෙහෙයුම් වරායයන් 30 අතර වර්ධන වේගය අනුව පළමු ස්ථානයට පත් වීම ද සුවිශේෂිත ය. කොළඹ වරාය 2018 පළමු අර්ධයේ බහලූ මෙහෙයුම් 15.6% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර, එය පසුගිය වසරට සාපේක‍ෂව ගත් කළ සුවිශේෂී වර්ධන තත්ත්වයකි. මෙය කොළඹ වරාය ලැබු සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක් වන්නේ ප්‍රධාන යුරෝපියානු වරායයන් මෙන්ම ඩුබායි හා ආසියානු වාරයයන් ද අභිබවා සුවිශේෂිත වර්ධනයක් අත්කර ගෙන ඇති බැවිනි.

ඡායාරූප :

1. වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍යය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම්වල විශිෂ්ඨ වර්ධනය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින්

Leave a Reply

*

sixteen + eight =