කොළඹ වරායේ බහලූ මෙහෙයුම් අපේ‍්‍රල් (2019) මසදී 9.1%…

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයට සාපේක්ෂව මේ වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී කොළඹ වරායේ බහළු මෙහෙයුම් ධාරිතාව 9.1%කින් වර්ධනය වී ඇත. මෙම වර්ධනය ලඟා කර ගැනීම සඳහා කොළඹ වරායේ, ජයබහළු පර්යන්තය, සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ පර්යන්තය, කොළඹ අන්තර් ජාතික…

MV Beijing Bridge Makes Maiden Call at the…

MV Beijing Bridge under its AGI Service made the maiden call at the Port of Colombo’s Sri Lanka Ports Authority (SLPA)  controlled  Jaya Container Terminal (JCT) on 13th February 2019. In order to mark the…

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම්වල…

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම් වල (Transshipment) කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2018 වර්ෂයේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම්වල 23.3% ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර, 2017 වර්ෂයට සාපේක‍ෂව එය…

ONE commenced calling the JCT of SLPA

Ocean Network Express (ONE) commenced calling the Jaya Container Terminal (JCT) of Sri Lanka Ports Authority (SLPA) with the handling of the inaugural vessel MV “Honolulu Bridge” v.100E recently this month. ONE is the ocean…