වැළළුණු මන්නාරම පෝට් සිටි වටා වන පෞරාණික ස්මාරක

ඩොරික් ගොඩනැගිල්ලට මීටර 400ක් පමණ දුරින් මුහුද අද්දර තැනූ කුලුනක් දැකගත හැකියි. මෙහි මුදුන පිරමිඩාකාර යි. එය කුමන කාර්යයකට යොදාගත්තාදැ යි නිශ්චිත නැතත් මුතු කිමිදී ගොඩබිමට […]