එක්ස්-ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාවේ සියලුම කාර්යය මණ්ඩලය ආරක්ෂිතව ඉවත්කෙරේ

එක්ස් -ප්‍රෙස් පර්ල් බහලු නෞකාවේ ඇතිවූ ගින්න අද උදෑසන වන විට තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීම හේතුවන් නෞකාවේ සිටි සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්ෂිතව ඉවත්කර ගන්නා ලදී. නෞකාවේ ගින්න […]