සෑම විටම අපේ ප්‍රමුඛත්වය ඔබ සියලුම දෙනාගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂාවයි – කොළඹ නැව් තටාංගනය

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වයට මුහුණ දීමේදී ආයතනය ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් කොළඹ නැව් තටාංගනය විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ මාධ්‍යය නිවේදනය. ආයතනයක් වශයෙන් අප සෑම විටම අපගේ සේවක […]