ඉන්දීය ජාතිකයින් 700ක් ආරක්‍ෂිතව මව්බිම බලා පිටත් වේ

ඉන්දියානු නාවික හමුදාවට අයත් ජී.එන්.එස්. ජලශ්මා නම් නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ වෘත්තීන්ගේ නිරත වූ ඉන්දීය ජාතිකයින් 700ක් ඉන්දියාව බලා පටත් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක විධිමත් නිරෝධායන ක්‍රමවේදයන්ට යටත්ව සියළු පරීක්‍ෂණයන් සිදු කිරීමෙන් අනතුරුව කොළඹ වරායේ නැංගුරම් ලා තිබූ ජී.එන්.එස්. ජලශ්මා නෞකාවෙන් මෙම විවිධ වෘතිකයන් පිරිස ඉන්දියාවේ තූත්තුකුඩි වරාය වෙත පිටත් කරන ලදී.

Leave a Reply

*

seven + nine =