ව්‍යාජ පුවත් වලට නොරැවටෙන්න: වරායේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ කොළඹ වරායට සම්බන්ධ සියලුම තොරතුරු අපේ නිල වෙබ් අඩවි වන slpa.lk සහ news.slpa.lk වලට පිවිසීමෙන්  ලබා ගත හැකිය.  විවධ ව්‍යාජ නම් […]