ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා පත්වෙයි

සමුද්‍රීය නාවික වෙළඳ ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය වේදියෙකු වන ආචාර්ය පරාක්‍රම දිසානායක මහතා ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස 2017 ජුනි මස 01 වන දින සිට පත්වීය. […]