ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ නව හෙද නේවාසිකාගාරය විවෘත කෙරේ

ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ නව හෙද නේවාසිකාගාරය විවෘත කෙරේ තාක්ෂණික සහය සමගින්  ව්‍යාපෘතිය මෙහෙය වනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියයි   අංගොඩ පිහිටි ජාතික බෝවන රෝග […]