ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ “තීර්ථ” සඟරාව එළිදැක්වේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නිල පුවත්පත වන, ‘තීර්ථ’ පුවත්පත සඟරාවක් ලෙස මුද්‍රණය කොට එළිදැක්වීම පසුගියදා සිදුවි ය. එහි පළමු පිටපත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වෙත සන්නිවේදන හා මහජන සම්බන්ධතා කොට්ඨාශයේ ප්‍රධාන කළමණාකරු චිත්‍රාල් ජයවර්ණ මහතා විසින් පිළිගන්වනු ලැබී ය.

2006 වර්ෂයේ ආරම්භ කරනු ලැබූ ‘තීර්ථ’ පුවත්පත ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය හා සමුද්‍රීය ක්‍ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් පළවූ එකම පුවත්පත විය. පාඨකයින්ගෙන් ලැබුණු ප්‍රතිචාර සැළකිල්ලට ගනිමින් සහ නව ඉලක්කගත කණ්ඩායමක් වෙත මෙම පුවත්පත ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණෙන් මෙලෙස තීර්ථ පුවත්පත සඟරා ආකෘතිය වෙත යොමු කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සන්නිවේදන හා මහජන සම්බන්ධතා කොට්ඨාශය මගින් මෙම තීර්ථ සඟරාව මුද්‍රණය කර බෙදා හරිනු ලැබේ.

ඡායාරූපය: තීර්ථ සඟරාවේ මුල් පිටපත සන්නිවේදන හා මහජන සම්බන්ධතා කොට්ඨාශයේ ප්‍රධාන කළමණාකරු චිත්‍රාල් ජයවර්ණ මහතා සහ තීර්ථ සඟරාවේ සංස්කාරක උපුල් ගුරුගේ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතා වෙත පිරිනැමූ අවස්ථාව.

Leave a Reply

*

13 − 6 =