ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ආරක්‍ෂක නිලයන් ඇගැයේ

ආරක්‍ෂක කොට්ඨාශය යටතේ වසර 25ට වැඩි සේවා කාලයක් සපුරා ඇති ආරක්‍ෂක නිලයක් වෙත ඇගැයුම් නිල තනතුරු ප්‍රදානය කිරීම පසුගියදා සිදුවි ය. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ගරු සභාපති ජෙනරාල් දයා රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල ශාලාවේ පැවැති මෙම ඇගැයුම් නිල තනතුරු ප්‍රධානයේ දී ආරක්‍ෂක කොට්ඨාශය යටතේ වසර 25 ට වැඩි සේවා කාලයක් සපුරා ඇති ආරක්‍ෂක නියාමක නිලයන් අතරින් ප්‍රශංසනීය සේවා වාර්තා සහිත නිලයන් වෙත “කෝප්‍රල්” ඇගැයුම් නිල තනතුරු ප්‍රදානය කරන ලදී.
එමෙන්ම, ප්‍රශංසනීය සේවා වාර්තා සහිත වසර 25 ට වැඩි සේවා කාලයක් සපුරා සිටින දැනට ආරක්‍ෂක සැරයන් නිලයේ කටයුතු කරනු ලබන අයවලුන් හට “සැරයන් මේජර්” ඇගැයුම් නිල තනතුරු ප්‍රදාන කරන ලදී.

Leave a Reply

*

19 − 16 =