කොවිඩ්-19 සංචරණ සීමා ආනයිනික වාහන වරායෙන් මුදාගැනීම ගැටලුවක් නොවේ – ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

අංගන ගත කොට ඇති වාහන ඉතා ඉක්මනින් වරාය පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙස අදාල ආනයනකරුවන් වෙත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය දන්වා සිටියි.

පවත්නා කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය වරායට ආනයනය කොට ඇති වාහන මුදා ගැනීමට ගැටලුවක් නොවන බව ශ්‍රීලංකා වරාය අධිකාරිය අවධාරණය කර සිටියි.

ඒ අනුව දේශීය වාහන ආනයන කරුවන් විසින් දැනට කොළඹ වරාය වෙත බහලු ගතව ආනයනය කොට ඇති සියලු වාහන ප්‍රමාදයකින් තොරව, වරාය පරිශ්‍රයෙන් මුදා ගැනීමට අවශ්‍යය පහසුකම් එම ආනයන කරුවන්ට වරාය පරිශ්‍රයේ සලසා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.

ඉහත තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී දැනට නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ ( ඊ.සී.ටී.) පමණක් බහලු වළින් මුදා අංගන ගත කොට ඇති (destuff) වාහන 400ක් පමණ ද අතිරේක සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් UCT පර්යන්තයේද මේ වන විට ගාල් කොට ඇත. මෙම තත්ත්වය කොළඹ වාරයෙහි භාණ්ඩ මෙහෙයුම්වලදී පර්යන්ත කළමනාකරණයට විශාල ගැටලුවක් වී තිබේ.

එබැවින් මෙම අංගන ගත කොට ඇති වාහන ඉතා ඉක්මනින් වරාය පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙස අදාල ආනයනකරුවන් වෙත ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය දන්වා සිටියි.

කොළඹ වරායට ආනයනය කරන ලද වාහන බහලු වළින් මුදා ECT පර්යන්තකේ අංගන කොට ඇති අයුරු.

Leave a Reply

*

five × 5 =