සම්මුඛ සාකච්ඡා – ස්වර්ණවාහිනි

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනෙරාල්  දයා රත්නායක මහතා  ස්වර්ණවාහිනි සේවයේ  අද දවස වැඩ සටහනට සහභාගී වෙමින් දැක් වූ අදහස්.

Leave a Reply

*

2 × 5 =