වරාය අංගන කුළි හා ගුදම් ගාස්තු සඳහා වන සහන කාල සීමාව මැයි 07 වන දා දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

අදාල සහනය 2020 අප්‍රේල් 14 වන දින සිට 2020 මැයි මස 07 වැනි දින දක්වා වරාය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයනකරුවන් වෙත ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය  අධිකාරිය, SAGT  පර්යන්ත සමාගම හා CICT පර්යන්ත සමාගම වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

කොළඹ වරාය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ සියළු  වාණිජ වරායයන් හි අංගන කුළි හා ගුදම් ගාස්තු සඳහා වන සහන කාල සීමාව 2020 මැයි 07 වන දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමට වරාය හා නාවික අමාත්‍යංශය විසින් අද (2020.04.27) දින ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය SAGT  පර්යන්ත සමාගම හා CICT පර්යන්ත සමාගම යන ආයතන වෙත දැණුම් දෙන ලදී.

රටේ පවත්නා වත්මන් Covid-19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආනයනික හා අපනයනික භාණ්ඩ මෙහෙයවීම සඳහා ඒ ආශ්‍රිත සමාගම් හා එම කාර්ය මණ්ඩල වල  ට විශේෂ දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇත.  එම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ පර්යන්ත හා ගුදම් හී ද, SAGT හා CICT පර්යන්තයන් හී ද රඳවා ගැනීමේ උපරිම ධාරිතාව උපරිමය දක්වා පැමිණ ඇත.  එය වරාය මෙහෙයුම් කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමටත්, බහලුම් හා නැව් භාණ්ඩ ස්ථානගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ පහසුකම් ලබා ගැනීමටත් අදාල පර්යන්තයන්ට හා ගුදම් වලට ගැටළුවක් වී ඇත.

එසේ ම රට තුළ අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ හා බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ඇතුළු අනෙකුත් අවශ්‍ය භාණ්ඩ අනායනය හා බෙදා හැරීම වෙනුවෙන් ද වරාය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යා යුතු ය.

එම කටයුතු අප්‍රමාදව සිදු කරගෙන යෑමටත්, දැනට රට තුළ ක්‍රමාණුකූලව ආරම්භ කෙරෙන කර්මාන්තශාලා හා ආයෝජන කලාප වල ට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමටත් වරාය මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යා යුතු ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ වරාය හා නාවික විෂය භාර ගරු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින්  මීට අදාලව මින් පෙර 2020 මාර්තු 16 වන දින සිට 2020 අප්‍රේල්  13 දක්වා ලබා දුන් ‘වරාය අංගන හා කුලී ගාස්තු’ පිළිබඳ නියෝගය නැවත දීර්ඝ කර ඇත.  ඒ අනුව අදාල සහනය 2020 අප්‍රේල් 14 වන දින සිට 2020 මැයි මස 07 වැනි දින දක්වා වරාය ආශ්‍රිත භාණ්ඩ ආනයනකරුවන් වෙත ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා වරාය  අධිකාරිය, SAGT  පර්යන්ත සමාගම හා CICT පර්යන්ත සමාගම වෙත උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

ඒ අනුව අදාල කාල සීමාව සඳහා පර්යන්තයන් හී දී ගෙවිය යුතු ආනයනික දේශීය බහලු සඳහා වන ‘මූලික අංගන හා කුලී ගාස්තු (Basic Occupational Charges) පමණක් අය කරන අතර, උක්ත කාලය සඳහා වන ‘දණ්ඩන කුළී ගාස්තු (Penal Charges) වලින් සම්පූර්ණයෙන් ම නිදහස් කරේ.  ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත් JCT හා UCT පර්යන්ත ද, SAGT හා CICT පර්යන්ත ද ඉහත උපදෙස් අනුව කටයුතු කරනු ඇත.

Leave a Reply

*

10 + 15 =