වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහා තුන් අවුරුදු සංවර්ධන සැළැස්මක් හඳුන්වා දෙයි

වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ වත්මන් සභාපති ආචාර්ය පරාක‍්‍රම දිසානායක මහතාගේ හා වත්මන් කළමණාකාරිත්වයේ මඟපෙන්වීම මත ශ‍්‍රී […]