මහපොළ අධ්‍යාපන ආයතනයේ සියලුම කටයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව සිදුවේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අනුබද්ධව ක්‍රියාත්මක වන මහපොල වරාය සහ සමුද්‍රීය අධ්‍යාපන ආයතනයේ සියලුම කටයුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් සහ නිර්දේශ නියමාකාරයෙන් පිළිපදිමින් සිදුවේ. ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ […]