ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කපිතාන් කැප්පෙටිපොල පත්කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කපිතාන් නිහාල් කැප්පෙටිපොල මහතා අද දින (21.06.21) වරාය හා නාවික ගරු අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා අතින් සිය පත්වීම් ලිපිය ලබා ගන්නා ලදී.

සමුද්‍රීය ක්ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් නාමයක් හිමිකරගත් නාවික කපිතාන් වරයෙක් වූ නිහාල් කැප්පෙටිපොල මහතා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ හාබර් මාස්ටර් වරයෙකු ලෙසින් හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ලෙසින් ද කටයුතු කර තිබේ.

Leave a Reply

*

12 − 1 =