වරාය සේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා සුභසාධක බස්රථ සේවාව සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ

2020-11-16 දින අළුයම 5.00 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොටුව, පිටකොටුව ඇතුළු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක් හුදෙකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර තිබුණ ද, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් සුභසාධක පහසුකම් යටතේ කාර්යාල ගණයේ සේවක මහත්ම මහත්මීන් සඳහා ස්ථාපනය කරන ලද බස් රථ සේවා සුපුරුදු පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කළමණාකාරිත්වය කටයුතු යොදා ඇත.  

ඒ අනුව,

01. කොළඹ සිට අතුරුගිරිය

02. කොළඹ සිට හෝමාගම

03. කොළඹ සිට කළුතර (ගාලුපාර ඔස්සේ)

04. කොළඹ සිට බණ්ඩාරගම

05. කොළඹ සිට යක්කල

06. කොළඹ සිට මිනුවන්ගොඩ යන මාර්ග ඔස්සේ ධාවනයට යොදා ඇති බස් රථ පෙර පරිදි ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මොනයම් හෝ ගැටලුවක් ඇති වුවොත් රුවන් මහතා දුරකථන අංක 071 6848500 අමතන්න

Leave a Reply

*

nineteen − four =