ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය – ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයනනය සමඟ ගිවිසුම් ගත වේ.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ භාවිතා වූ NEC දුරකතන හුවමාරු පද්ධතිය යාවත්කාලීන කරමින් ඉදිරි වසර 10 සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයනනය සමඟ කටයුතු කිරීමට අදාළ ගිවිසුම අද දින (2020.07.06) දින සිදු කරන ලදි.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරල් දයා රත්නායක මහතා සහ ටෙලිකොම් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී කේ.ඒ.කේ. පෙරේරා මහතා අතර මෙම ගිවිසුම සිදු විය.

ජපානයේ නිෂ්පාදිත NEC නාමකරණයෙන් යුත් වරායේ භාවිතා වූ දුරකථන හුවමාරු පද්ධතියේ පැවති යාවත්කාලීන කිරීමේ අපහසුතා, නඩත්තු කිරීමේ අපහසුතා ආදිය මග හරවා ප්‍රශස්ත ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ මෙම දුරකථන හුවමාරු පද්ධති යාවත්කාලීන කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් නිසි ටෙන්ඩර් පටිපාටිය ඔස්සේ ජපානයේ  NEC සමාගම විසින් නිෂ්පාදිත රුපියල් මිලියන 63 ක (+වැට්) පිරිවැයකින් යුතු දුරකථන හුවමාරු පද්ධතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු යෙදුනි.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයනනය මැදිහත් වෙමින් ඒ සඳහා වසර 10 කට ගිවිසුම් ගත වෙමින් මෙම දුරකථන හුවමාරු පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට ලබා දීමට එකඟ විය.

Leave a Reply

*

5 × two =