ග්ලෝබල් පොර්ට් ෆෝරම් 2019 ‘වසරේ වරාය අධිකාරිය සම්මානය’ ශ‍්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට

2005 වසරේ සිංගප්පූරුවේ කොස්මොපොලිටන් ග්ලෝබල් පොර්ට් හි දී ව්‍යාපාරිකම ය අරමුණු මුල් කර ගනිමින් ආරම්භ කරන ලද ලෝක වරාය සැසිය Global Port Forum – GPF විසින් වාර්ෂික ව මෙම සම්මාන උළෙල සංවිධානය කරනු ලබයි. එහි දී සාමාජික වරායන්ගේ ක‍්‍රියාකාරීත්වය හා එහි ඉදිරි සංවර්ධන දායකත්වය පිළිබඳ නිරන්තර සැලකිල්ලට ගනු ලැබේ.

Final draft of National Policy for Maritime and Logistics Sectors presents

To understand the importance of a national policy for the alignment of maritime and logistics sectors to reap the benefits towards the development of Sri Lanka, the final draft of the National Policy for Maritime and Logistics Sectors presented to the Honourable Minister of Ports & Shipping and Southern Development Sagala Ratnayaka in an event held at the Ministry, on 31 January 2019.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත මෙහෙයුම්වල විශිෂ්ඨ වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ ජයබහලූ පර්යන්තයේ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම් වල (Transshipment) කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2018 වර්ෂයේ පළමු මාස 9 තුළ ප්‍රතිනැව්ගත බහලූ මෙහෙයුම්වල 23.3% […]