කොළඹ වරාය සංවර්ධනය උදෙසා වූ සහයෝගීතා ගිවිසුම අත්සන්…

මාධ්‍යය නිවේදනය 1. දකුණු කොළඹ වරායේ පිහිටි නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව, ජපානය සහ ඉන්දීය රාජ්‍යයන් අතර සහයෝගීතා ගිවිසුම අද (28) පස්වරුවේ කොළඹ දී අත්සන් කරනු ලැබූහ.   2. ඉන්දියානු සාගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය සහ…

SLPA: MoC on ECT Signed

Signing of the Memorandum of Cooperation among Sri Lanka, Japan, and India on the Development of the Colombo South Port in Sri Lanka The Memorandum of Cooperation (MoC) among the three governments of Sri Lanka,…