ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා

ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සහ කොළඹ වරාය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම වරායන් වල සේවය කරන සේවක මහත්ම මහත්මීන් සහ සියලු පාර්ශවකරුවන්ට ආශිර්වාද පතා සිදුකරන පිරිත් සජ්ඣායනය සහ දානමය පුණ්‍ය කර්මය වැඩසටහ නේ සජීව විකාශය – ජනවාරි 01 සහ 02 වැනිදින කොළඹ වරාය පරිශ්‍රයේ සිට විකාශය කෙරුණි. එම වැඩසටහන අතර තුරදී ලබා ගත සේයාරු කිහිපයක් මෙහි පළවේ.

01 JANUARY 2022

02 JANUARY 2022

We wish you a Happy New Year

The Pirith Recitation and Alms Giving Ceremony of Blessings to all the employees of the Ports Authority of Sri Lanka and all Ports of Sri Lanka telecasted live from the Colombo Port premises on 1st and 2nd January 2022. Here are some photos taken during the programmes. 

Logistic excellence in the silk route.

Envisioning the future of Sri Lankan Ports, (SLPA) is making a paradigm shift from being a container hub to becoming a global logistics hub, anticipating a boom in international trade that will open up a range of opportunities as well as challenges.

Developed and Published by

Communications and Public Relations Division,
Sri Lanka Ports Authority
Colombo 01, Sri Lanka.

Contact Us

  • +94 112 42 12 31 or +94 112 42 12 01
  • Sri Lanka Ports Authority, No 19, Chaithya Road, Colombo 01
  • info@slpa.lk